مکمل دامی مناسب گله شما کدام است؟ کیمیا رشد سپاهان

مکمل دامی مناسب گله شما کدام است ؟

مکمل دامی به عنوان مهم ترین جزء از بخش کنسانتره ای جیره و ترکیبی از مواد مغذی است. مکمل دامی علاوه بر تامین کمبودهای موجود …