نشان داده شده که کولین و متیونین بعنوان افزودنی هایی مفید در خوراک جوجه های گوشتی دارای اهمیت هستند. امروزه از متیونین و کولین در تولید کنسانتره مرغ گوشتی استفاده می شود، اگرچه در مورد سطح نیاز و میزان پاسخ جوجه های گوشتی به سطوح مورد استفاده این اقلام در جیره اختلاف نظر وجود دارد. نظرات در مورد استفاده از گلایسین در جیره بسیار متناقض است زیرا مشخص نشده که افزودن گلایسین به جیره جوجه های گوشتی دارای اثرات مثبتی است یا خیر. گزارش شده که مزایای افزودن پودر ماهی به همراه متیونین به جیره جوجه های گوشتی بیشتر از افزودن متیونین به تنهایی می باشد که این امر ممکن است مربوط به سطوح بالای پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار در پودر ماهی باشد. روزنبرگ و همکاران در سال ۱۹۹۵ گزارش کردند که افزودن ۰/۰۵ درصد متیونین به جیره حاوی ۳ تا ۶ درصد چربی باعث بهبود معنی دار رشد و ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی شد. در این بررسی پیشنهاد شد که سطح نیاز متیونین تابعی از میزان انرژی جیره می باشد و با افزایش انرژی جیره نیاز به متیونین بیشتر می شود. نشان داده شده که متیونین برای رشد ضروری بوده و قابل جایگزینی توسط سیستین، هموسیستین و کرآتین به تنهایی نیست اما هموسیستین و کولین با هم می توانند جایگزین بخشی از متیونین در جیره جوجه گوشتی شوند. پیشنهاد شده که کولین و متیونین مورد نیاز برای رشد می تواند به دو بخش ضروری و قابل جایگزینی تقسیم شود. بخش ضروری قابل جایگزینی توسط دیگری نیست. گلایسین و بتائین می توانند جایگزین بخش قابل جایگزینی متیونین و کولین شوند. گزارش شده که افزودن مقادیر زیاد چربی به جیره باعث افزایش نیاز کولین می شود اگرچه این امر همیشه اتفاق نمی افتد و میزان نیاز کولین تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر میزان متیونین جیره نیز قرار می گیرد.